Türkçe

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 22. Genel Kurulunu Yaptı

611 kez bakılmış
21 Haziran 2017
15:44

Ayvalık Kent Konseyi'nin de üye olduğu Türkiye Kent Konseyleri Platformu 22. Genel Kurul Toplantısı 17 - 18 Haziran tarihlerinde Tekirdağ Süleymanpaşa Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşti. Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. İ. Melih Baş, Av. Bülent Kaçar ve Göksal Çidem’in konuşmacı olarak katıldıkları toplantı iki gün sürdü. Toplantıda, yaşanan çevresel sorunlara uygulanması planlanan çözüm önerileri sunuldu.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu 22. Genel Kurulu Kent Konseyleri ve Çevre Çalışma Grubu Basın İçin Özet Sonuç Raporu, 17-18 Haziran 2017
A) Hava kirliliği:
Hava kirliliği mevzuatının Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun hale getirilmesi.
Hava kirliği ölçüm aletlerinin sayısının arttırılması ve özellikle ölçüm aletlerinin sanayinin kirletici rolünün belirlenebilmesi için sanayi bölgelerinde; yaşamsal alanlarda bireysel olarak maruz kalınan kirliliğin belirlenebilmesi için de meskun mahallelerde de kurularak net ölçülmesi.
Hava kirliliği farkındalığını arttırmak için ölçüm istasyonu sonuçlarının panolarda paylaşılmasının sağlanarak herkesin görmesinin sağlanması
Kanserojen etkisi olduğu bilinen kirleticilerden PM 2.5 üst limitlerinin Türkiye mevzuatında yer alması.
Tüm kent konseylerinde çevre komisyonlarının kurulması, yerel belediyelerin çevre komisyonları ile kent konseyi çevre komisyonlarının iş birliği içinde çalışması, belediye ve il özel idarelerine hava kalitesi ölçüm istasyonlarını kurma, izleme ve raporlama görevinin tanımlanması, 
Kent konseyleri ve muhtarlar aracılığıyla her belediye ve il genel meclislerine “Kömürlü Termik Santral” istenmediğine dair karar aldırılması,
İl Mahalli Çevre Kurullarına yazılı başvurular yapılması
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin duyurularının ve Belediye Meclisi kararlarının sürekli ve düzenli olarak takip edilmesi,
Fosil yakıt kullanımını en aza indirecek yerel ve merkezi kararlılık için kamuoyu oluşturulması, 
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullananlara vergi indirimi vb. gibi çalışmalarda bulunulması ve ilgili bakanlıklar ile görüşmeler yapılması, 
Yenilenebilir enerji kaynaklarını için uygun yer kritlerlerinin -doğal ve sosyal yaşam alanları- doğru belirlenmesi.
Hava kirliliği konusunda çevre bilinci oluşturmak için etkinlikler düzenlenmesi, farkındalık çalışmalarının yürütülmesi 
Konuyla ilgili veri sistematik veri toplama ve bilimsel çalışmaların yapılması
B) Toprak ve Su Kirliliği
Zeytinlikler, doğal orman ve meraların statüsünün korunması, değiştirilmemesi, enerji yatımlarına kapanması, tarımsal sit alanı ilan edilmesi konusunda ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılması, varolan fiili durumlar ile ilgili hukuksal mücadele verilmesi, kamuoyu oluşturulması, 
Kent konseyleri ve muhtarlar (Kent Konseyi Mahalle Meclisleri) aracılığıyla her il genel meclisi ve belediye meclisine “zeytinliklerin, doğal orman ve meraların” korunmasına dair karar aldırılması,
Toprak ile ilgili her türlü müdahalede “Valetta Sözleşmesi” kurallarına uyulması ve toprağa ait arkeolojik verilerin korunması,
Plastik, ambalaj atıkları, yağmur suyu vb. geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaların yaygınlaştırılması,
Yağmur suyunun yeniden kullanımının sağlanması amacıyla konutlarda yağmur suyu toplama sistemlerinin oluşturulmasının zorunlu kıldırılması,
İyi tarım uygulamalarını özendirilmesi, teşvik edilmesi, nitratsız gübre kullanımı ve önemi konusunda eğitimler düzenlenmesi, denetimler yapılması, uygun sulama tekniklerinin kullanılması konusunda teşvik/destek verilmesi, farkındalık yaratarak iyi tarım uygulamaları ile üretilmiş ürünleri tercih konusunda kamuoyu oluşturulması,
Su havzalarının korunması konusunda RAMSAR anlaşması kapsamına alınması (İğneada Longozu) ve bu kuralların herhangi bir nedenle esnetilmemesini sağlanması,
Mevzuatta yer alan “Yeraltı su besleme alanları”nın üzerinde her türlü (özellikle de madencilik faaliyetine ) faaliyete kapalı olması ibaresi uyarınca yer altı su kaynaklarının korunması konusunda adli ve idari tedbirlerin etkin olarak uygulanması,
Bertaraf tesislerinin imar planlarına işaretlenmesinin sağlanması,
İl Mahalli Çevre Kurullarına yazılı başvurular yapılabildiği bilgisinin yaygınlaştırılması,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin duyurularının ve Belediye Meclisi kararlarının sürekli ve düzenli olarak takip edilmesini sağlanması,
Sanayi ve evsel atık suların vahşi deşarj ile tatlı su ve denizlere salınmasının engellenmesi, ivedilikle biyolojik ve kimyasal arıtmaların kurularak uygun bertarafının sağlanması, 
Atık su mevzuatında değişiklik yapılarak renk arıtmasının da kriterler arasına eklenmesinin ve bu şekliyle arıtılmış suyun farklı amaçlarla kullanılarak değerlendirilmesinin sağlanması,
Suyun yaşamsal önemi konusunda çevresel bilincin oluşturulması etkinlikleri ile ilgili çalışmalar yürütülmesi, (İçme suyu barajlarının ve havzalarının her türlü kirleticiye karşı koruma altına alınması)
C) Biyotermal enerji, maden arama, taş ocakları, doğal gaz ve kaya gazı arama çalışmaları, hurda metal geri dönüşümü vb. nedenler ile Çevre Tahribatı ve Biyoçeşitliliğin azalması
Doğal ormanların (Istırancalar) Biyosfer Rezervi olarak korunması için ilgili bakanlığa başvuruda bulunulması, 
ÇED gerekli değildir ibaresinin kaldırılması mücadelesinin verilmesi, 
Yer altı kaynak sularını açığa çıkaran ve bu sular üzerinde faaliyet gösterenlerin ruhsat iptali
Hukuksal, sosyal ve demokratik yollardan mücadele yöntemleri geliştirilmesi, 
Bilinçlendirme ve farkındalık yaratma etkinliklerinin (eğitim, broşür, kitapçık vb.) düzenlenmesi,
Bilimsel akademik çalışmalar yürütülmesi, çevresel ölçümlerin yapılması ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması,
Istrancaların Palaearktik bölgenin ana kuş darboğazlarından birinin üstünde yer aldığı, bu nedenle, bölgede rüzgâr santralleri inşa edilmesi tüm biyocoğrafya bölgesindeki avifaunayı çok ciddi olarak etkileyeceği, olumsuz sonuçlar doğuracağı, Istrancaların kuş göç yolları açısından stratejik konumu göz önüne alınarak bölgede rüzgâr santrali kurulumundan kaçınılması gerektiği bilimsel raporlarda, bilirkişi raporlarında ve mahkeme kararlarında yer almıştır.
Konunun özelliğine göre, kısa, orta ve uzun vadede, yukarıda söz edilen başlıklarda kent konseylerinin, belediyelerin, barolar ve tabip odaları gibi meslek odalarının çevre komisyonlarının birbirleri ile işbirliği içinde, çevre ve şehircilik bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, il müdürlükleri, il özel idareleri, halk sağlığı müdürlükleri, valilikler ile iş birliği ile çalışmalar yürütülmesini sağlanması beklenmektedir.

Ad Soyad: Yorum:
E-posta:
Onay kodu:
17/07/2018 Gün Ortalama:1060  Bugün 357 Ziyaret var  Sitede 3 kişi var  IP:54.162.128.159